Lesnictví

V oboru lesnictví provádíme tyto činnosti :

1) Vyklízení ploch po těžbě :

- Shazování a pálení klestu, případně výřez poškozených a plevelných dřevin

2) Stavba oplocenek :

- Oplocenky mají dřevěné kůly a drátěné lesnické pletivo (při výsadbě listnáčů je oplocenka nezbytná)

3) Výsadba sazenic lesních dřevin, včetně výsadby odrostků

4) Vylepšování kultur :

- Ujmutí sazenic není nikdy stoprocentní, kultura je třeba vylepšit hned druhým rokem, aby nedocházelo k výškové nevyrovnanosti porostu

5) Ochrana proti Klikorohu borovému :

- Na čerstvě vysázených pasekách (borovice, smrk, douglaska, modřín, jedle) je ochrana nutná

6) Ožínání kultur :

-Provádí se až do zajištění kultury (5 i více let) dokud stromky neodrostou buřeni

7) Nátěr sazenic proti okusu :

- Provádí se do doby než sazenice odrostou tak, že nemohou být poškozovány zvěří

8) Výřez nevhodných a plevelných dřevin :

- Tyto dřeviny (většinou břízy, osiky, jívy...) potlačují správný růst a vývoj cílové dřeviny

9) Prořezávky :

- Nutný zásah, bez něhož není prakticky možné vypěstovat kvalitní porost

- Cíle prořezávky : Zkvalitnění porostu cílové dřeviny, snížení hustoty porostu a odstranění nežádoucích dřevin

10) Vyvětvování dřevin (většinou dubů) :

- Za účelem dosažení vyšší stabilty a kvality porostu čímž docílíme lepšího zhodnocení dřeva

11) Zpřístupňování porostů řezem :

- Prořez zarostlých cest apod. za účelem zlepšení dopravní obslužnosti dané lokality

12) Rozčleňování porostů :

- Vytváření odvozních a manipulačních linek

13) Celková rekonstrukce porostů :

- V případě velmi zanedbaných a poškozených porostů nebo porostů s minimálním podílem hospodářských dřevin je někdy nutno plochu vykácet a znovu vysadit

- Někdy stačí vyřezat plevelné dřeviny a na vzniklé mezery v porostu nasázet větší sazenice nebo odrostky, do těchto mezer je vhodné nasázet dřeviny snášející přistínění a rychle odrůstavé. Tato metoda se používá také na holinách, kde zůstalo zachováno větší množství tkzv. náletových dřevin (přirozené zmlazení)

14) Výsadba krajinotvorných prvků (ozeleňování krajiny) :

- Výsadba soliterních stromů, výsadba remízků, výsadba živých plotů z vyšších volně rostoucích dřevin a keřů. Vhodné je použití našich původních dřevin tvořících plody, které slouží slouží jako potrava ptactvu a úkryty pro zvěř.

 

 

Několik rad :

1) Každý vlastník lesa, který vykácí vzrostlý porost je podle zákona povinen tento lesní pozemek do dvou let znovu zalesnit. Nově založená kultura by měla obsahovat určitý podíl (min. 20% ) melioračních a zpevňujících dřevin. Takový les je pak schopen lépe odolávat nepříznivým povětrnostním vlivům a škůdcům. Zpevňující dřeviny se sází většinou z návětrné starny a tím zabraňují tvorbě polomů.

2) Sazenice lesních stromků i lesnické pletivo a ostaní prostředky na ochranu lesa jsme schopni dodat. Ale počítejte s tím, že se musí u dodavatele objednat a proto vše sjednávejte s dostatečným předstihem.

3) Je velmi důležité průběžně kontrolovat stav svého lesa. Pokud najdete stromy napadené kůrovcem, je třeba je co nejdříve zpracovat, urychleně odvézt vytěžené dříví a zpracovat těžební zbytky, jinak riskujete rozšíření a ohrožujete tím i okolní vlastíky lesa.

 

Závěrem :

- Lesy mají také svojí nenahraditelnou mimoprodukční funkci, chrání půdu a vodní zdroje, brání erozi, slouží k relaxaci a odpočinku, ale především jsou domovem zvěře a ptactva. Mysleme také na ně - "přehlédněme" někde v kultuře jeřabinu, hloh nebo lísku - slouží jako potrava, vyvěsme pár ptačích budek (přirozených hnízdních dutin ubývá). I tak se můžeme zasloužit o to, aby naše lesy zůstaly krásné a "živé" a nestaly se z nic  jen smutné "plantáže na dřevo".

oplocenka